Ужгородський гуманітарно-економічний фаховий коледж Карпатського університету імені Августина Волошина

Ужгородський гуманітарно-економічний фаховий коледж Карпатського університету імені Августина Волошина як структурний підрозділ КаУ імені Августина Волошина створений шляхом реорганізації відділення підготовки молодших спеціалістів згідно з наказом «Про зміни в структурі Карпатського університету імені Августина Волошина» №56/6-о від 02.06.2014 р. Діяльність Коледжу здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Статуту Карпатського університету імені Августина Волошина та Положення «Про Ужгородський гуманітарно-економічний фаховий коледж Карпатського університету імені Августина Волошина», ухваленого в новій редакції 30.03.2020 р.

Згідно діючої безстрокової ліцензії МОН України від 25.04.2017 р. Коледж здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ступенем молодший спеціаліст.

На підставі ліцензованого обсягу, Акту узгодження переліку спеціальностей, наказу МОН України №1565 від 19.12.2016 р. «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, ступенем молодшого спеціаліста, спеціаліста Коледж надає наступні освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти:

Узагальнений перелік спеціальностей, за якими здійснюється діяльність Ужгородського гуманітарно-економічного фахового коледжу Карпатського університету

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

0304 Право

5.03040101 Правознавство

08 Право

081 Право

0305 Економіка та підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Директор фахового коледжу – професор Дуб Марина Іванівна.

Згідно з Положенням основними напрямами діяльності Коледжу є:
• підготовка за договірними зобов’язаннями фахівців за ступенем «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр»згідно діючій ліцензії;

• підготовка та атестація педагогічних кадрів;

 науково-дослідна робота;

• освітня, науково-методична, виробнича діяльність;

• здійснення міжнародного співробітництва у сфері надання освітніх послуг за ступенем «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр».

• здійснення іншої діяльності відповідно до Статуту Карпатського університету імені Августина Волошина та чинного законодавства України.

Структурними підрозділами Коледжу є:

• Педагогічна рада;

• циклові комісії.

Освітній процес у Коледжі забезпечують циклові комісії, що утворені та працюють відповідно до Положення про циклову комісію
Коледж не є самостійною юридичною особою, користується печаткою та атрибутами Карпатського університету імені Августина Волошина. Освітня діяльність Коледжу забезпечується бюджетом, фондами, інформаційною та матеріально-технічною базою університету (приміщення, обладнання, приладдя, оплата комунальних послуг та інше).

У період з 12 лютого 2018 року по 14 лютого 2018 року в Коледжі працювала експертна комісія щодо чергової акредитації здобувачів вищої освіти ступеня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування). За результатами роботи експертною комісією складено ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК