Навчання іноземних студентів

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з:

До університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.

Університет зараховує іноземців на навчання двічі на рік, до та на початку академічних семестрів (до 01 листопада та до 01 березня відповідно) для здобуття ступенів, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра;