ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради

Карпатського університету імені А. Волошина

18 грудня 2020 року протокол № 4

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора

Карпатського університету імені А. Волошина

від 18 грудня 2020 року № 18/12-20

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

на навчання до

Карпатського університету імені Августина Волошина

для здобуття вищої освіти

у 2021 році

 

 

 

 

 

ХІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

13.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно- територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

13.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

13.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)

в наступні строки:

1) для здобуття ступенів бакалавра, магістра:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 28 жовтня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань до 29 жовтня 2021 року

(включно)

Терміни зарахування вступників не пізніше 30 жовтня 2021 року

 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

13.4. Для вступу до Університету іноземці особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін ( у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує

особу без громадянства; 6)  поліс  медичного  страхування,  якщо  інше  не  передбачено міжнародними договорами України;

7) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі.

Для документів, що підтверджують здобуття в іноземних навчальних закладах  ступенів  освіти  та/або  проходження  періодів  навчання, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності таких Документів, яка має бути ініційована власником Документів протягом першого  місяця  навчання  в  Університеті.  Визнання  (встановлення еквівалентності) документів з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання.

13.5. Вимоги Університету до рівня освіти вступників визначено у розділі ІІІ цих Правил прийому.

13.6. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти, встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

13.7. Для конкурсного відбору іноземців, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з конкурсних предметів, визначених у додатку 4 до цих Правил прийому. Крім цього, додатком 4 визначається мінімальна кількість балів з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Вступні іспити проводяться у формі письмового тестування. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

13.8. Для конкурсного відбору іноземців, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту (додаток 3 до Правил прийому). Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Результати вступного іспиту оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів складає не менше 100.

Фаховий іспит проводиться у формі усного іспиту (або письмового тестування). Результати фахових іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів складає не менше 100.

13.9. Для конкурсного відбору іноземців, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають для здобуття ступеня бакалавра; які на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста ( або, які здобувають не менше одного року ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план) вступають для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю зараховуються результати фахового випробування (додаток 2,7 до Правил прийому).

Фахове випробування проводиться у формі усного іспиту. Результати усного іспиту оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання,

якщо кількість балів складає не менше 100.

13.10. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

13.11. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами,  приймаються  на  навчання  з  урахуванням  відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

13.12. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.