Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Карпатського університету імені Августина Волошина

 

Відповідно до Закону України „По вищу освіту” внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у КаУ ім. А. Волошина включає:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу;
 • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу вищої освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом вищої освіти;
 • створення в закладі вищої освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші конкретні процедури та заходи, котрі визначаються наказами та розпорядженнями ректора.

Враховуючи положення Нового Закону України „Про освіту” від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Зміни до Закону України „Про вищу освіту”, зокрема до частини 2 статті 41, накази та Листи МОН України, зокрема, Лист МОН України від 24.10.2017 № 1/9-565 „Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти” адміністрація університету постійно контролює  такі складові оперативної діяльності:

 1. Політика університету та процедури контролю. Систематично проводиться оцінка освітньої та науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу, рівень взаємодії освітньої та дослідницької складової в навчальному процесі. Стратегічним напрямком є контроль за дотриманням галузевих стандартів вищої освіти, організація навчальної діяльності в рамках кредитно-трансферної системи.
 2. Моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм. Розроблено механізми актуалізації та вдосконалення змісту навчальних дисциплін та варіативної частини навчального плану. Для забезпечення привабливості навчальних програм, діють програми „Подвійний диплом”, „Школа в Європі”, програми академічного обміну та взаємного зарахування кредитів (трансфер) між закладами вищої освіти – партнерами, налагоджено сталі контакти з підприємствами та установами регіону.
 3. Оцінювання студентів. Система оцінювання знань включає стандартні процедури, прозорі та зрозумілі критерії. Система оцінювання навчальних досягнень студентів передбачає:
 • рівень досягнутих навчальних результатів відповідно до повного об’єму знань, вмінь та навичок конкретної навчальної програми;
 • проведення різнорівневих діагностичних заходів на етапах поточного та підсумкового контролю;
 • визначення однозначних, чітких й широкодоступних критеріїв оцінювання і екзаменаційних правил для всіх випадків контролю і атестації;
 • залучення провідних фахівців на заключному етапі навчання для оцінювання вимог майбутньої кваліфікації;
 • встановлення чітких правил врегулювання випадків відсутності студента через поважні обставини;
 • забезпечення адміністративного нагляду щодо дотримання процедур оцінювання.

Важливою умовою системи оцінювання є інформування студента про критерії оцінок та їх застосування щодо конкретного виду навчальної роботи.

 1. Забезпечення якості викладацького складу. У КаУ ім. А. Волошина запроваджено чітку систему кадрового забезпечення, яка передбачає:
 • процедури відбору та призначення на посаду викладачів відповідно до рівня професійної компетенції;
 • процедури оцінки якості навчальної діяльності професорсько- викладацького складу, та умови доступу викладачів до інформації про оцінку їх роботи;
 • процедури підвищення кваліфікації і вдосконалення фахової майстерності, які включають стимулювання та визнання професійних досягнень / рейтинг;
 • сприяння професійному вдосконаленню та встановлення механізмів звільнення з посад осіб, котрі виявили професійну нездатність.

 

 1. Навчальні ресурси та підтримка студентів. КаУ ім. А. Волошина постійно підвищує якість та наповнюваність навчальних ресурсів – методичне забезпечення підготовки фахівців, матеріально-технічне устаткування. Організовано зворотній зв’язок із студентами, механізми швидкого реагування та співпраці з студентським самоврядуванням. Для підтримки малозабезпечених студентів адміністрацією закладу виділяється додатковий ресурс.
 2. Інформаційні системи та публічність інформації. Об’єктивним маркером якості освіти слугує інформаційна система навчального закладу, яка забезпечує моніторинг, оперативний облік, достовірне відображення даних про стан навчальних ресурсів, аналітичну обробку, оперативний пошук, передачу і необхідне представлення відповідної інформації.

Систематичний облік і аналіз актуальних даних є ефективним інструментом для адміністрації закладу вищої освіти щодо забезпечення та поліпшення якості надання освітніх послуг.